یک دقیقه مطالعه


اين كه تن به انجام هر کاری نميدی به اين معنی نيست كه نمیتونی!

بهش ميگن "چهارچوب" ...

چهارچوبی كه خودت برای خودت تعريف ميكنی و پايه و اساسش از "خانواده" شكل ميگيره...

كسی كه چهارچوب داره، "اصالت" داره...

اصالت رو نه ميشه خريد نه ميشه اداشو درآورد و نه ميشه با بزک و دوزک بهش رسيد!


اصالت يعنی:

دلت نمياد خيانت كنی، 

دلت نمياد دل بشكنی، 

دلت نمياد دورو باشی، 

دلت نمياد آدما رو بازی بدی.

اين بی عرضه گی نيست!


---> اسمش "اصالته" <---/ 0 نظر / 33 بازدید